انواع سؤال در مودل

~ 0 min
2017-02-21 12:39

آزمون‌ها یا بانک‌های سؤال در مودل می‌توانند شامل انواع مختلفی سؤال باشند. این سؤال‌ها می‌توانند به صورت چندگزینه‌ای، جای خالی، تشریحی و غیره باشند.

سؤال‌های چندگزینه‌ای

سؤال‌های چندگزینه‌ای یکی از رایج‌ترین انواع سؤال در آزمون‌ها هستند. با استفاده از این نوع سؤال در مودل می‌توانید سؤال‌های چندگزینه‌ای تعریف کنید. در هنگام تعریف سؤال‌های چندگزینه‌ای می‌توانید تعیین کنید که فقط انتخاب یک گزینه مجاز باشد یا اینکه پاسخ‌دهندگان بتوانند بیش از یک گزینه را در پاسخ به سؤال انتخاب کنند.

تعداد گزینه‌های هر سؤال متغیر و قابل تعیین است.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های صحیح/غلط

یک سؤال صحیح/غلط در واقع حالت ساده‌ای از سؤال چندگزینه‌ای است که فقط دارای دو گزینه با عنوان‌های «صحیح» و «غلط» می‌باشد. اگر چه می‌توان از سؤال‌های چندگزینه‌ای هم برای تعریف آنها استفاده کرد، ولی با استفاده از این نوع سؤال تعریف سؤال‌های صحیح/غلط ساده‌تر انجام می‌شود.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های کوتاه‌جواب

سؤال‌های کوتاه‌جواب سؤال‌هایی هستند که پاسخشان معمولا یک یا چند کلمه است. در هنگام تعریف یک سؤال کوتاه‌جواب، تمام پاسخ‌های صحیح یا نیمه‌صحیح ممکن وارد می‌شوند تا اگر شاگرد هر یک از آنها را وارد کرد نمره‌ای که برای آن پاسخ در نظر گرفته شده است را دریافت کند. در هنگام وارد کردن پاسخ‌های ممکن می‌توان از علامت «*» (ستاره) به‌عنوان wildcard استفاده کرد.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های عددی

سؤال‌های عددی، سؤال‌هایی هستند که پاسخشان تنها یک عدد (یا یک عدد همراه با واحد) است. در صورت تمایل می‌توان برای هر یک از پاسخ‌ها یک خطای قابل قبول هم تعیین کرد. به‌طور مثال اگر پاسخ صحیح ۷ است، اما شما می‌خواهید که عددهای ۶ و ۸ هم به‌عنوان پاسخ صحیح پذیرفته شوند، می‌توانید عدد ۱ را به‌عنوان خطای قابل قبول وارد کنید.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های محاسباتی

سؤال‌های محاسباتی هم مانند سؤال‌های عددی دارای پاسخ عددی هستند. با این تفاوت که پاسخ این سؤال‌ها ثابت نیست و با استفاده از متغیرهایی که در متن سؤال استفاده شده‌اند محاسبه خواهد شد. عددهایی که در متن سؤال به کار می‌روند هم لزوما ثابت نیستند و می‌توانند از بین مجموعه‌ای از اعداد به‌طور تصادفی انتخاب شوند. به‌طور مثال اگر سؤال شما این باشد که «مساحت مربعی به ضلع {x} چند می‌باشد؟»، پاسخ درست برابر با حاصلضرب {x} در خودش خواهد بود: یعنی {x}*{x}

یا مثلا اگر سؤال شما این باشد که «مساحت مستطیلی با اضلاع {x} و {y} را محاسبه کنید»، پاسخ درست برابر با {x}*{y} می‌باشد.

هنگامی که سؤال نمایش داده می‌شود، متغیرهای استفاده شده در متن سؤال با مقادیر عددی تصادفی جایگزین خواهند شد.

برای محاسبهٔ پاسخ صحیح، علاوه بر چهار عمل اصلی ریاضی (+ برای جمع، - برای تفریق، * برای ضرب و / برای تقسیم) می‌توان از توابع ریاضی زیر هم استفاده کرد:

abs قدرمطلق
acos آرک کسینوس -- خروجی رادیان است.
acosh معکوس کسینوس هیپربولیک -- خروجی رادیان است.
asin آرک سینوس -- خروجی رادیان است.
asinh معکوس سینوس هیپربولیک -- خروجی رادیان است.
atan2 آرک تانژانت دو متغیر -- دو متغیر به‌عنوان ورودی می‌پذیرد. به‌عنوان مثال نتیجهٔ atan2(y,x) برابر با atan(y/x) که روی ربع مناسب تنظیم شده است می‌باشد. (توجه داشته باشید که ترتیب متغیرها برعکس atan2(x,y) در اکسل می‌باشد) خروجی رادیان است.
atan آرک تانژانت -- خروجی رادیان است.
atanh معکوس تانژانت هیپربولیک -- خروجی رادیان است.
bindec دودویی به ده‌دهی
ceil سقف -- گرد کردن به بالا
cos کسینوس -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ کسینوس، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.
cosh کسینوس هیپربولیک -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ کسینوس هیپربولیک، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.
decbin ده‌دهی به دودویی
decoct ده‌دهی به مبنای هشت
deg2rad تبدیل مقداری که بر حسب درجه است به مقدار معادل بر حسب رادیان
exp توان e را محاسبه می‌کند
expm1 مقدار exp(number) - 1 را به‌طور دقیق محاسبه می‌کند (حتی وقتی که مقدار number به صفر خیلی نزدیک است
floor کف -- جزء صحیح
fmod پیمانه -- باقیماندهٔ تقسیم یک عدد بر دیگری را بازمی‌گرداند
is_finite تعیین می‌کند که آیا عددی به لحاظ ریاضی تعریف‌شده است یا خیر (بی‌نهایت نباشد)
is_infinite تعیین می‌کند که آیا عددی به لحاظ ریاضی بی‌نهایت است یا خیر
is_nan بررسی می‌کند که آیا مقدار مورد نظر غیرعددی است
log10 لگاریتم مبنای ۱۰
log1p مقدار log(1 + number) را به‌طور دقیق محاسبه می‌کند (حتی وقتی که مقدار number به صفر خیلی نزدیک است
log لگاریتم طبیعی یا ln
max ماکزیمم
min مینیمم
octdec مبنای هشت به ده‌دهی
pi() مقدار عدد پی - این تابع ورودی ندارد.
pow(numberToRaise, numberRaisedTo) عبارت توانی
rad2deg تبدیل رادیان به درجه
rand یک عدد تصادفی صحیح تولید می‌کند
round یک عدد اعشاری را گرد می‌کند
sin سینوس -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ سینوس، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.
sinh سینوس هیپربولیک -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ سینوس هیپربولیک، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.
sqrt ریشهٔ دوم یا جذر
tan تانژانت -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ تانژانت، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.
tanh تانژانت هیپربولیک -- ورودی رادیان است!!! پیش از محاسبهٔ تانژانت هیپربولیک، مقادیری که بر حسب درجه هستند را به رادیان تبدیل کنید.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های محاسباتی چندگزینه‌ای

از دید کسانی که به سؤال پاسخ می‌دهند، این نوع سؤال مشابه با یک سؤال چندگزینه‌ای است. اما در واقع، این سؤال یک سؤال محاسباتی است که پاسخ درست در کنار یک سری پاسخ اشتباه به صورت چند گزینه فراهم شده‌اند.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های محاسباتی ساده

تعریف یک سؤال محاسباتی کمی پیچیده است. به همین دلیل با ساده کردن برخی تنظیمات، یک نوع سؤال جدید به نام سؤال محاسباتی ساده به وجود آمده است.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های جورکردنی

سؤال‌های جورکردنی به این صورت هستند که یک متن توصیف نمایش داده می‌شود و سپس یک مجموعه نام یا عبارت در اختیار پاسخ‌دهنده قرار می‌گیرد و باید آنها را با یک سری نام‌ها یا عبارت‌های دیگر مرتبط کند. مثلاً برای سؤال «پایتخت و کشور را به هم مرتبط کنید»، دو لیست شامل «کانادا،ایتالیا،ژاپن» و «اوتاوا،رم،توکیو» می‌تواند وجود داشته باشد.

در واقع می‌توان گفت که عبارت‌های لیست اول یک سری «سؤال» هستند و عبارت‌های لیست دوم یک سری «جواب» که هر یک از این «جواب»ها، جواب یکی از سؤال‌ها است.

برای پیچیده‌تر شدن می‌توان تعداد «جواب»ها را بیشتر از تعداد «سؤال»ها قرار داد.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های جورکردنی با سؤال‌های تصادفی کوتاه‌جواب

این سؤال‌ها همان سؤال‌های جورکردنی هستند با این تفاوت که مجموعهٔ «سؤال»ها و «جواب»ها به طور تصادفی از بین سؤال‌های کوتاه‌جواب انتخاب می‌شوند.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های از نوع جواب جاسازی‌شده

این سؤال‌های به صورت متونی هستند که جواب‌ها در میان آنها قرار می‌گیرند. این جواب‌ها می‌توانند به صورت‌های چندگزینه‌ای، کوتاه‌جواب و عددی باشند.

این سؤال‌ها به‌طور خودکار تصحیح خواهند شد.

سؤال‌های تشریحی

سؤال‌های تشریحی سؤال‌هایی هستند که پاسخشان در قالب یک یا دو پاراگراف نوشته خواهد شد.

این سؤال‌ها به طور خودکار تصحیح نخواهند شد و نیازمند نمره‌دهی دستی هستند.

توضیح

«توضیح» در واقع یک نوع سؤال نیست. بلکه از آن برای نشان دادن یک متن (که می‌تواند شامل تصویر نیز باشد) که نیازی نیست پاسخی به آن داده شود استفاده می‌شود.

با توجه به ماهیت غیر سؤال بودن «توضیح»ها، آنها کلاً نمره‌دهی نخواهند شد (چه به‌صورت دستی و چه به‌صورت خودکار).

امتیاز متوسط 5 (3 نظر)

شما می‌توانید دربارهٔ این مقاله نظر دهید