ا

  • انواع سؤال در مودل
    آزمون‌ها یا بانک‌های سؤال در مودل می‌توانند شامل انواع مختلفی سؤال باشند. این سؤال‌ها می‌توانند به صورت چندگزینه‌ای، جای خالی، تشریحی و غیره باشند. ۱ سؤال‌های ...