ش

  • شرایط رمز ورود
    در مودل می‌توان قوانینی را برای رمزهای ورود کاربران تعیین کرد و کاربران را مجبور کرد تا از این قوانین پیروی کنند. به‌طور مثال می‌توان ...