ارسال به یک دوست
دوستان شما
مطلب زیر ارسال خواهد شد به
مطلب مورد نظر در این آدرسها خواهد بود
http://kb.foodle.org/index.php?action=artikel&cat=2&id=5&artlang=fa

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.